principy

Do života Montessori Institutu uvádíme principy, na kterých nám záleží.

principy montessori

 • Přístup postavený na individuálním vývoji dítěte
 • Vycházíme z původních zdrojů
 • Laskavě, důsledně a s respektem, jinak je to neúplné
 • Pobyt venku je nedílnou součástí

Naším základním principem je přístup paní Marie Montessori k vzdělávání, který je založen na jejím studiu vývoje člověka a zohledňuje individuální situaci jednotlivce. V pedagogickém procesu vycházíme z původních zdrojů a zohledňujeme nové poznatky přírodních, společenských i dalších vědních oborů. K přípravě přistupujeme pečlivě, jednáme s respektem, laskavě a důsledně.  Za neoddělitelnou součást výchovy a vývoje považujeme pobyt venku.

principy svet

 • Montessori venku
 • Příroda a exkurze
 • Experimenty
 • Poznávání vlastním prožitkem
 • Péče o zahradu, důraz na životní prostředí

Máme za to, že častý pobyt v přírodě umožňuje plnější rozvoj smyslů a hlubší úroveň poznávání – poznávání vlastním prožitkem. Exkurze do přírody i jiných prostředí vhodně doplňují školní vzdělávání v budově. Součástí života školy je i školní zahrada a péče o své životní prostředí v nejširším slova smyslu.

principy svoboda

 • Vnímání sebe jako součásti celku (skupiny, města, přírody)
 • Jednání s respektem
 • Zodpovědnost za sebe, zodpovědnost za okolí
 • Důležitý je individuální posun, ne srovnávání s ostatními

Pro úspěšný vývoj a vzdělávání jednotlivce je důležité zohlednit jeho individuální potřeby, nadání a dispozice. Zároveň je důležité plně podpořit uvědomění sounáležitosti s ostatními, např. spolužáky, rodinou, obyvateli stejného města nebo planety. Věříme, že jen osobně svobodný a zralý jedinec může přijmout zodpovědnost za život svůj i své životní prostředí.

principy deti

 • Pracují a tvoří soustředěně a samostatně
 • Chybu vnímají jako příležitost k zlepšování
 • Spolupracují (přínos věkově smíšených skupin)
 • Záleží jim na ostatních
 • Jdou po své cestě svým tempem

Každé dítě vnímáme jako osobnost, proto je každý žák veden k samostatnosti v soustředěné práci i při tvorbě. Chyba je signál, že tudy cesta k výsledku nevede a je třeba hledat jiná řešení. Máme za to, že učební proces přizpůsobený jednotlivci přinese užitek společnosti. Cestu vedoucí k tomuto cíli vidíme v respektujícím, laskavém a důsledném jednání s dětmi, v práci s hranicemi a svobodnou volbou a v akcentování důležitosti spolupracujících principů.

principy prostredi

 • Touha poznávat
 • Prostor pro objevy a tvořivost
 • Možnost výběru – učitel otevírá cestu
 • Učení se zkušenostmi
 • Vidění a chápání v souvislostech

Vybavení a uspořádání tříd vyzývá k objevování a učení se. Touhu zkoumat a poznávat považujeme za základ úspěšného učebního procesu. Učitel jako průvodce podporuje a podněcuje zájem dětí o získávání poznatků, o zkušenosti, o souvislosti. Vědomě vytváří prostor pro samostatné objevy dětí a pro jejich tvořivost; zároveň dbá na utřídění a zapamatování získaných znalostí.

principy jazyk

 • Důraz na komunikaci a přirozené vnímání jazyka
 • Jazyk jako prostředek k dosažení cíle
 • Angličtina součástí dne

Komunikace prostřednictvím jazyka je obvyklým způsobem vyjadřování mezi lidmi. Díky znalosti společného jazyka si dokážeme porozumět, domluvit se, dosáhnout cíle. Malé děti jazyk vnímají a učí se přirozeně, z běžných denních situací, proto při výuce angličtiny jako cizího jazyka vycházíme z přímé metody výuky, kdy je cizí jazyk součástí dne.