Jak to u nás ve školce chodí

Jsme školkou, ve které se stále něco děje.

Dopoledne děti pracují ve dvouhodinovém pracovním bloku s pomůckami a dvakrát týdně konverzují v angličtině hravou formou. Pravidelně chodíme na výpravy do přírody i města, pobyt venku je pro nás samozřejmostí. Společné aktivity se realizují v projektové výuce i v kreativní části dne. Děti se často samy podílí na chodu školky, připravují si pohoštění na oslavu narozenin a leckdy i svačinku. 

Druhá část dne je věnována odpočinku, relaxaci a rovněž předškolní přípravě. 

Předškolní děti odpočívají kratší dobu, poté odchází na předškolní přípravu, kde procvičují grafomotoriku, matematické představy a operace. Dále procvičují jazyk i logopedickou prevenci, rozvíjí hrubou i jemnou motoriku, pracují ve skupince i samostatně. Preferujeme učení hrou než pracovní listy, které často vedou ke kvantitě než kvalitě. Předškoláci  mají možnost spolupráce se školáky, kteří sídlí ve stejné budově.

Harmonogram dne:

 • 8:15                   příchod dětí do školky, uvítání se s průvodkyní
 • 8:15                   práce s pomůckami
 • 9:00                   svačina
 • 9:45                   elipsa
 • 10:00                 pobyt venku
 • 11:30                 oběd
 • 12:30                 odpočinek
 • 13:30                 předškolácké aktivity, práce s pomůckami
 • 14:45 - 15:00    vyzvedávání dětí
 • Školkovné je stanoveno na 7 000 Kč/měsíc.
 • Přihláška do školky je k vyplnění zde.

Základní škola Montessori Institut je novou školou v Brně, která si klade za cíl přistupovat k montessori pedagogice tak, jak byla myšlena → laskavě, trpělivě a s respektem umožnit plný výoj dítěte dle jeho jedinečné individuality.


Jak fungujeme?

Vedeme děti k rozletu.

Podporujeme zkoumání a objevy.

Podněcujeme je k práci v týmu.

Dáváme dětem možnost poznávat svět zkušenostmi.


Montessori Institut, základní škola čerpá z poznatků paní Marie Montessori ověřenými mnohaletou praxí ve školách po celém světě. Je montessori školou, která podporuje individualitu dítěte a všestranně ho rozvíjí (intelektuálně, fyzicky, smyslově, sociálně) . Staví na laskavé důslednosti a respektu, vnitřní motivace je hnací silou učení, objevů a získávání poznatků. Učení je běžná součást dne, která probíhá kdekoliv, nejen ve škole. Vede děti k samostatnosti a sociální i týmové zdatnosti, protože vždy jsme součástí nějaké skupiny. 

Naše škola montessori přístup akcentuje propojením s vnějším prostředím (přírodou, městem, kulturou), aby děti viděly svět v souvislostech a dokázaly poznané aplikovat a vzájemně propojovat. Věkově smíšené skupiny pak vedou jednotlivé žáky ke schopnosti vzájemně se vnímat, pomáhat si a být platným členem skupiny.


Jak to u nás chodí?

 • škola je otevřena od 8:00, družina končí v 16:30
 • ve třídě je pedagog a asistent
 • vítáme rodiče, aby viděli své děti v novém světle při aktivitách ve třídě – náhledy do výuky jsou možné po předchozí domluvě alespoň 1 až 2 dny předem
 • třídy jsou věkově smíšené, aby děti mohly objevovat opravdovou podstatu spolupráce a vzájemného učení se
 • nejméně 3x do měsíce je výprava za poznáním, kdy výuka probíhá mimo budovu školy (výpravy do přírody, do města za poznáním každodenního života či kulturou)
 • s angličtinou se děti setkávají pravidelně již od první třídy (jeden den v týdnu třídu provází jazykový lektor)
 • na školní zahradě mohou děti aktivně trávit čas každý den
 • kroužky – po dohodě s rodiči budeme nabízet kroužky s externími lektory (nejsou součástí školného)
 • kurzy a semináře – Mint je otevřen i dalším aktivitám a bude pořádat kurzy i semináře, které jsou v souladu se zaměřením školy (např. montessori dílny pro předškoláky, montessori kurzy, setkávání dětí v režimu individuálního vzdělávání)

Naším cílem je rozvíjet jedinečnou individualitu vašeho dítěte.