Přijímání dětí

Chcete, aby vaše dítko chodilo do Mintu?
Změnit školu je možné kdykoliv. O přestupu žáka rozhoduje ředitel školy, do které se žák hlásí, a to na základě žádosti zákonného zástupce (zákon 561/2004 Sb., par. 49).

Máte-li zájem, aby vaše dítě přestoupilo k nám, napište nebo zavolejte ředitelce školy Petře Komárkové.


Zápis na rok 2019/2020

Termín zápisu

Zápis proběhne o víkendu 27. a 28. dubna 2019.

Přihláška

1) Prosíme o laskavé vyplnění on-line formuláře „Přihláška k zápisu na školní rok 2019/2020“ do pondělí 22. 4. 2019 do 13.00 hod. Formulář najdete zde.

Po zaslání přihlášky vám emailem zašleme potvrzení přijetí přihlášky s identifikačním číslem a odkazem na tabulku, kde si rezervujte datum a čas zápisu. 

S sebou k zápisu přineste

  • rodný list dítěte
  • doklad totožnosti doprovázejícího zákonného zástupce
  • vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (nebo ji vyplníte až u nás při zápisu)

Co se bude při zápisu dít

Naším záměrem je seznámit dítě a jeho rodiče s přístupem budoucí školy, ať už jde o pedagogické postupy nebo o výukový materiál. Zároveň se sami rádi seznámíme s budoucími žáky a jejich dosavadními životními a vzdělávacími zkušenostmi. Proto bude součástí zápisu i krátká debata s rodiči. Dítě si vyzkouší různé aktivity a něco si vyrobí.

Kritéria zápisu

Zapisují se převážně děti, které k 31. srpnu 2019 dovrší šesti let.
Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2019 do konce června 2020, může být přijato k plnění školní docházky již ve školním roce 2019/2020, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte, které dosáhne šestého roku věku v období od září do konce prosince 2020, je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou pro přijetí dítěte, které dosáhne šestého roku věku od ledna do konce června 2020, jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Kritéria přijetí

Přednostně budou přijaty:

  • děti zakladatelů a zaměstnanců školy
  • děti, které k 1. 9. 2019 mají ve škole sourozence
  • děti, které se účastnily akcí pořádaných školou
  • děti, které navštěvovaly předškolní zařízení vedené v souladu s montessori pedagogikou

Při srovnatelnosti kandidátů rozhoduje pořadí podání přihlášek k zápisu.


Výsledky zápisu dětí do 1. třídy na školní rok 2019/2020

Přijatí: 201901,201902, 201903, 201904, 201905, 201908, 201909, 201910, 201906, 201907

Nepřijatí: 201911, 201912,201914, 201916, 201923, 201925

Žádáme rodiče přijatých dětí, aby v případě změny rozhodnutí o nastoupení k docházce do Mintu tuto skutečnost neprodleně písemně oznámili na adresu barbora.latalova@zsmint.cz. Případné uvolněné místo bude ihned nabídnuto náhodně vylosovanému zájemci z nepřijatých uchazečů.

Rozhodnutí o nepřijetí bude rozesláno zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů doporučeným dopisem. Rozhodnutí o přijetí bude nachystáno k osobnímu převzetí ve škole 2. 5. 2019. Zákonní zástupci přijatých uchazečů dostanou e-mailem k náhledu smlouvu o vzdělávání a budou zváni k podpisu smlouvy 2. 5. 2019.

Naším cílem je zprostředkovávat dětem odkaz Marie Montessori a otevírat jim cestu k přírodě.