Přijímání dětí

Chcete, aby vaše dítko chodilo do Mintu?
Změnit školu je možné kdykoliv. O přestupu žáka rozhoduje ředitel školy, do které se žák hlásí, a to na základě žádosti zákonného zástupce (zákon 561/2004 Sb., par. 49).

Máte-li zájem, aby vaše dítě přestoupilo k nám, napište nebo zavolejte ředitelce školy Petře Komárkové.

V současné době je kapacita školy naplněna.


Zápis na rok 2020/2021

Termín zápisu

POZOR Kvůli současné situaci bude termín zápisu posunut. O dalším vývoji Vás budeme včas informovat.

Zápis proběhne v pátek 3. dubna a sobotu 4. dubna 2020.

Přihláška

1) Prosíme o laskavé vyplnění on-line formuláře „Přihláška k zápisu na školní rok 2020/2021“ do pátku 28. března 2020.

Po zaslání přihlášky vám emailem zašleme potvrzení přijetí přihlášky. Podrobné informace s identifikačním číslem a odkazem na tabulku, kde si rezervujte datum a čas zápisu budeme posílat 14 dní před zápisem. 

S sebou k zápisu přineste

  • rodný list dítěte
  • doklad totožnosti doprovázejícího zákonného zástupce
  • vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (nebo ji vyplníte až u nás při zápisu)

Co vás u zápisu čeká

Naším záměrem je seznámit dítě a jeho rodiče s přístupem budoucí školy, ať už jde o pedagogické postupy nebo o výukový materiál. Zároveň se sami rádi seznámíme s budoucími žáky a jejich dosavadními životními a vzdělávacími zkušenostmi. Proto bude součástí zápisu i krátká debata s rodiči. Dítě si vyzkouší různé aktivity a něco si vyrobí.

Kritéria zápisu

Zapisují se převážně děti, které k 31. srpnu 2020 dovrší šesti let.
Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2020 do konce června 2021, může být přijato k plnění školní docházky již ve školním roce 2020/2021, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte, které dosáhne šestého roku věku v období od září do konce prosince 2020, je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou pro přijetí dítěte, které dosáhne šestého roku věku od ledna do konce června 2021, jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Kritéria přijetí

Přednostně budou přijaty:

  • děti zakladatelů a zaměstnanců školy
  • děti, které k 1. 9. 2020 mají ve škole sourozence
  • děti, které navštěvují naši školku
  • děti, které navštěvují předškolní zařízení vedené v souladu s montessori pedagogikou
  • děti, jejichž rodiče smýšlejí v souladu s konceptem školy

Při srovnatelnosti kandidátů rozhoduje los.


Výsledky zápisu dětí do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021

Přijatí: --

Nepřijatí: -- 

Žádáme rodiče přijatých dětí, aby v případě změny rozhodnutí o nastoupení k docházce do Mintu tuto skutečnost neprodleně písemně oznámili na adresu daniela.sychrova@zsmint.cz. Případné uvolněné místo bude ihned nabídnuto náhodně vylosovanému zájemci z nepřijatých uchazečů.

Rozhodnutí o nepřijetí bude rozesláno zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů doporučeným dopisem. Rozhodnutí o přijetí bude nachystáno k osobnímu převzetí ve škole 13. 4. 2020. Zákonní zástupci přijatých uchazečů dostanou e-mailem k náhledu smlouvu o vzdělávání a budou zváni k podpisu smlouvy v úterý 14. 4. 2020.

Naším cílem je zprostředkovávat dětem odkaz Marie Montessori a otevírat jim cestu k přírodě.